Jon and Kate Plus 8: "Tea Party & Snakes" Episode
Jon and Kate Plus 8